Produkter

Produkter

Sikre produkter

Alle produkter gennemgår vores produktoverensstemmelsesproces for at sikre, at de er sikre og overholder kravene. Det betyder, at alle materialer skal godkendes før køb gennem vores godkendelsesproces. Processen suppleres af vores testprogram, hvorigennem vi sikrer, at vores produkter testes for farlige materialer. Med meget få undtagelser testes alle vores produkter i præproduktionsfasen. For de produkter, der anses for at være højrisikoprodukter, gentages testningen under masseproduktionen. Når vi definerer vores krav, er det vores politik at overholde EU-kravene eller den gældende nationale lovgivning, alt efter hvad der sætter de højeste standarder. På flere områder går vi ud over de lovmæssige krav.

Det betyder, at vi f.eks. forbyder kemikalier som triclosan, formaldehyd, phthalater (alle typer phthalater), formamid og overfladebehandlingsmaterialer, der er baseret på halogener (brom, klor, fluor osv.). Vi arbejder løbende på at forbedre og udvikle vores FTC-krav til produktoverholdelse, hvilket fører til mere sikre produkter. Dette sker i tæt samarbejde med vores leverandører for at hjælpe dem med at forstå og gennemføre vores restriktioner. I 2019 havde vi tre tilbagekaldelser af produkter. Vi formidlede risikoen ved straks at tilbagekalde alle de pågældende varer.

Produkter af høj kvalitet

Flying Tiger Copenhagen's strategiske kvalitetsprogram har til formål at forbedre kvaliteten af vores produkter konstant gennem fysiske inspektioner under produktionen. Her vurderer vi produkternes generelle kvalitet med hensyn til holdbarhed og funktionalitet, men også spørgsmål som f.eks. hygiejnestandarder og risiko for udvikling af skimmelsvamp under produktionen eller de lange forsendelsestider fra Asien til Europa. Et team af kvalitetsinspektører, en kvalitetschef og støttepersonale er etableret i Shanghai. Udvælgelsen af de produkter, der skal kvalitetskontrolleres, og beskrivelsen af kvalitetskontrolpunkterne foretages på hovedkvarteret i Danmark, mens inspektionerne og håndteringen foretages af det lokale team og på det lokale sprog.

Det stærkere kvalitetsfokus skaber også en større bevidsthed hos vores leverandører, hvilket fører til et kontinuerligt højere kvalitetsniveau for alle produkter.

Ansvarlig indkøb

I 2019 købte vi produkter fra ca. 300 leverandører over hele verden. Ca. 75 % af vores udgifter kommer fra leverandører baseret i Kina, 18 % fra leverandører baseret i EU og de resterende 7 % kommer fra leverandører spredt over hele verden i lande som Indien, Nepal og Taiwan. De fleste af vores direkte leverandører er handelsvirksomheder, der køber ind fra en række forskellige fabrikker, hvilket gør det muligt for os at tilbyde et bredt udvalg af nye produkter inden for en række forskellige kategorier.

Med hensyn til opsætningen af vores forsyningskæde sikrer fokus på ansvarlig indkøb, at vi tager højde for negative konsekvenser for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder for arbejdere og samfund i produktionsområderne. Gennem vores proces for social overholdelse arbejder vi på at sikre, at de fabrikker, der udvælges til at producere på vores vegne, kan opfylde vores krav, og at de mennesker, der producerer vores produkter, behandles med respekt og får rimelige og sikre arbejdsforhold. Vi har et løbende fokus på at forbedre vores proces for social overholdelse og vores resultater. I 2019 styrkede vi vores samarbejde med indkøbs- og produktkvalitetsteamene og målte fremskridt på de enkelte leverandører, hvilket giver mulighed for en endnu mere systematisk og gennemsigtig proces og samarbejde.

Processen følger tre trin:

Proces for social overholdelse

1. Forpligtelse til den Flying Tiger Copenhagen leverandørens adfærdskodeks.
Alle produktleverandører skal underskrive den Flying Tiger Copenhagen Adfærdskodeks for leverandører. Kodekset er baseret på internationale standarder, som er defineret af FN og ILO (International Labour Organisation). Den definerer vores krav inden for områderne sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, ansættelsesvilkår, arbejdstid, lønninger, miljøbeskyttelse og forretningsetik. Den forbyder bl.a. børnearbejde, tvangsarbejde, farlige eller meget usunde arbejdsforhold og misbrug af disciplinær praksis. Ingen indkøb kan finde sted, uden at der foreligger et gyldigt kodeks. Forpligtelsen til at overholde kodekset skal fornyes skriftligt hvert 2. år.

2. Risikovurdering og fabriksrevisioner.
Fabrikker udvælges til audit i en totrinsproces:

I. Fabriksoplysninger for alle varer indsamles fra BOM-værktøjet, og varer tildeles automatisk en risikoklassificering baseret på: i) produktionsland, ii) indkøbsvolumen, iii) produktkategori.

II. Den automatiske risikoklassificering kombineres med en manuel proces, hvor der ses på: i) produktets eksponering for varemærket, ii) fabrikkens revisionshistorik og ydeevne, herunder praksis med underleverandører.

Fabrikker, der er klassificeret som højrisikofabrikker, udvælges til revision. Fabriksrevisioner på stedet udføres enten af vores kinesiske revisionsteam eller af Elevate, en organisation, der er specialiseret i fabriksrevisioner af social overholdelse. Alle revisioner følger de Flying Tiger Copenhagen Auditprotokol, der består af 115 spørgsmål og vurderer praksis inden for etik, ledelse af underleverandører, menneskerettigheder, arbejdspraksis og miljø. Auditterne omfatter en kombination af en vurdering af stedet, gennemgang af dokumentation, ledelsesinterviews og anonyme interviews med arbejdstagerne. Auditterne kan være anmeldte, halvanmeldte eller uanmeldte, afhængigt af udviklingen i auditforløbet og de typer af resultater af tidligere audits. Alle fabrikker vurderes fra A (opfylder kravene) til E (nultolerance), og de fleste af de fabrikker, vi har brugt, er vurderet til C. Vi har et strategisk mål om at øge vurderingen af de fabrikker, vi bruger.

3. Forbedring og afhjælpning
Alle fabrikker, bortset fra fabrikker med en A-vurdering, skal gennemføre en plan for afhjælpende foranstaltninger (CAP) inden for en fastlagt tidsramme. Den fælles handlingsplan gennemgås regelmæssigt, indtil den afsluttes af Flying Tiger Copenhagen, og fabrikken skal gennemgå en ny audit for at kontrollere forbedringer. Re-revisioner er halv- eller uanmeldte. Fabrikker, der har alvorlige nultoleranceproblemer, afvises (f.eks. brug af børnearbejde, tvangsarbejde, alvorlige sikkerheds- og menneskerettighedsproblemer, forsøg på bestikkelse af revisor). I nogle tilfælde, hvor god tro og procedurefejl kan verificeres, gennemgår fabrikken en fornyet kvalificeringsproces, som omfatter uddannelse, en nøje overvåget forbedringsplan og en ny audit. Hvis en leverandør og/eller fabrik ikke er villig til at forbedre sig, stopper vi samarbejdet permanent.

Vi støder af og til på fabrikker, der anvender børnearbejde. Vi har en nultolerance over for børnearbejde og strenge regler for unge arbejdere (mellem 16 og 18 år). Hvis vi finder børnearbejde, skal fabrikken straks rette op på sagen og vil blive sat på standby indtil videre. Vi har indgået et samarbejde med The Center for Child Rights and Corporate Social Responsibility (CCR-CSR) i Kina, som hjælper os med at afhjælpe og forebygge børnearbejde. CCR-CSR sørger for, at hver enkelt sag håndteres med respekt for det enkelte barns forhold. De går i dialog med familien og sikrer passende foranstaltninger som f.eks. indskrivning på erhvervsskoler og månedlige levepenge i hele afhjælpningsperioden.

I 2019 har vi gennemført mere end 300 revisioner på fabrikker i Asien. De mest almindelige problemer, der krævede forbedringer, var at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø og reducere overarbejde. Vores mål for 2020 er at fastholde antallet af audits og stræbe efter større gennemsigtighed ved at indføre en forhåndsvurdering gennem hele sortimentet og yderligere opbygge kapaciteten hos vores leverandører.

I 2020 vil vi revidere vores indkøbsstrategi for yderligere at forenkle vores forsyningskæde. Vi vil også indføre flere krav til vores eksisterende og nye partnere for yderligere at øge overholdelsen og gennemsigtigheden i vores forsyningskæde.

Leverandørengagement og kapacitetsopbygning

Vi betragter vores revisionsprocesser som et afgørende værktøj til at sikre overholdelse i vores forsyningskæde. Men vi har også lært, at vi for at opnå reelle forbedringer skal kombinere disse processer med proaktiv kapacitetsopbygning og uddannelse af vores leverandører og deres fabrikker. Vi tror på fair partnerskaber baseret på gennemsigtighed og tillid, suppleret med muligheden for at kontrollere og drive forbedringer.

I 2019 fortsatte vi med at etablere et tættere engagement med vores leverandører. Vores lokale kontor i Shanghai vokser og huser nu kvalitets-, social compliance- og merchandisingteams. Det giver os mulighed for at holde en tættere dialog med vores leverandør og udvikle langsigtede partnerskaber.

Skræddersyet uddannelse af vores 10 største leverandører, der står for mere end 60 % af de årlige indkøb, er en integreret del af vores aktiviteter vedrørende forebyggende og korrigerende foranstaltninger. I 2020 vil vi fortsætte arbejdet med leverandørengagement med yderligere strategisk uddannelse, udvikling af mere konkrete skriftlige retningslinjer, som kan deles med et større antal fabrikker, samt revision af vores politikker og styrkelse af vores interne engagement.