Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro návštěvníky internetového obchodu

Společnost Digital jako správce údajů Flying Tiger Copenhagen A/S (dále jen "my", "nás") povinna chránit vaše osobní údaje a naším cílem je, abyste se při zpracování vašich osobních údajů cítili bezpečně, protože si uvědomujeme a respektujeme důležitost vašeho soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak zpracováváme (např. shromažďujeme, používáme, sdílíme a jinak zpracováváme) vaše osobní údaje, když navštívíte náš internetový obchod www.eu.flyingtiger.com (dále jen "internetový obchod").

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, jakož i s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") a jeho změnami a dalšími takovými právními předpisy, které tato pravidla doplňují.

1: Kdo jsme?

Společnost odpovědná za zpracování vašich osobních údajů je:
Digital Flying Tiger Copenhagen A/S
CVR č. 41992174
Strandgade 71 - 73
1401 Kodaň
Dánsko
Tel. +45 8852 8000

2: Proč zpracováváme vaše osobní údaje ?

2.1 Údaje shromažďované automaticky při návštěvě internetového obchodu
Když navštívíte náš Webshop, automaticky shromažďujeme soubory cookie a další údaje o vás a o způsobu, jakým Webshop používáte, např. typ vašeho prohlížeče, kolik používáte konkrétních funkcí, položky v košíku a vaši IP adresu.

Účelem našeho zpracování je optimalizace uživatelského prostředí a funkčnosti Webového obchodu, včetně vytváření statistik. Toto zpracování osobních údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli sledovat náš oprávněný zájem na provozování a zlepšování Webshopu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Další podrobnosti naleznete v samostatných Zásadách používání souborů cookie [odkaz].

2.2 Údaje shromažďované při vytváření profilu v našem webovém obchodě
Při vytváření profilu v našem Webshopu shromažďujeme vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a heslo. Zpracováváme také historii vašich nákupů ve webovém obchodě.

Účelem našeho zpracování je snadné a informativní provádění nákupů v našem Webshopu. Toto zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi a pro náš oprávněný zájem zpřístupnit vám Webshop (čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR).

2.3 Údaje shromažďované při nákupu v našem Webshopu
Při nákupu v našem Webshopu shromažďujeme vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, údaje o zakoupeném zboží a jeho ceně, jakož i údaje o doručení. Zpracováváme také informace o použité platební kartě a případné informace o vrácení zboží. Upozorňujeme, že číslo vaší platební karty nezpracováváme.

Účelem našeho zpracování je poskytnout vám objednané produkty a usnadnit vrácení zboží. Budeme také zpracovávat informace nezbytné pro splnění zákonných požadavků, včetně těch, které se týkají vedení účetnictví a účetnictví. Toto zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy a pro splnění právní povinnosti (GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b) a c)).

2.4 Údaje shromažďované při vyřizování nároků, které u nás můžete uplatnit
V případě, že u nás uplatníte reklamaci vadného výrobku, budeme zpracovávat vaše jméno a kontaktní údaje, jakož i údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s uplatněním reklamace a naší korespondencí.

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi (GDPR čl. 6(1) (b)). Zpracování může být rovněž nezbytné pro splnění právní povinnosti, pro uplatnění záruční reklamace nebo pro náš oprávněný zájem na zlepšení kvality našich výrobků a služeb (GDPR čl. 6 odst. 1 písm. c) a f)).

Pokud vyřízení reklamace vyžaduje zpracování údajů o zdravotním stavu, budeme tyto citlivé osobní údaje zpracovávat pouze v případě, že byl udělen souhlas, nebo pokud je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (GDPR čl. 9 odst. 2 písm. a) a f)).

2.5 Údaje shromažďované při použití formulářů pro kontakt s námi
V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím formuláře, zpracujeme vaše jméno a kontaktní údaje, jakož i informace, které jste nám poskytli v souvislosti s odesláním formuláře a naší korespondencí. S těmito údaji bude nakládáno v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

2.6 Údaje shromažďované při přihlášení k odběru newsletterů
Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, shromažďujeme vaše osobní údaje, včetně vašeho jména a e-mailové adresy. Účelem našeho zpracování je realizace našeho oprávněného zájmu na marketingu našich služeb (GDPR čl. 6(1) (f)).

2.7 Náš vyvažovací test
V rozsahu, v jakém se odvoláváme na náš oprávněný zájem jako na právní základ pro výše uvedené zpracování osobních údajů, jsme provedli test vyváženosti těchto zájmů, abychom se ujistili, že náš zájem nepřevažuje nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami. Pokud si přejete získat další informace o testu vyváženosti, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu uvedeného v části 1 výše.

Pokud máme v úmyslu zpracovávat vaše osobní údaje pro jiné účely, než pro které byly osobní údaje původně shromážděny, budeme vás - před tímto dalším zpracováním - o novém účelu informovat.

3: Jakým způsobem o vás shromažďujeme osobní údaje?

Některé osobní údaje o vás budeme shromažďovat přímo od vás, například když se přihlásíte k odběru newsletterů, vytvoříte si uživatelský profil nebo nakoupíte ve webovém obchodě. Při návštěvě a prohlížení našich Webových stránek automaticky shromažďujeme technické údaje o vašem vybavení, aktivitě a vzorcích prohlížeče. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie a dalších podobných technologií, viz. naše zásady používání souborů cookie.

4: S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s:

a) Dodavatelům a prodejcům, se kterými spolupracujeme, například dodavateli námi prodávaných produktů.
b) Třetí strany, které zpracovávají osobní údaje naším jménem, a proto vystupují jako naši zpracovatelé údajů. Třetí strany využíváme k rozesílání newsletterů a jako poskytovatele hostingu. Se všemi našimi zpracovateli údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování údajů, které jsou v souladu s článkem 28 GDPR, abychom zajistili, že tito zpracovatelé údajů zavedou vhodná organizační a technická bezpečnostní opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR a zajistilo ochranu vašich práv.
c) Orgány veřejné moci, například finanční úřady.
d) Některé informace týkající se vašeho používání internetového obchodu můžeme sdílet s externími poskytovateli služeb pro analytické účely prostřednictvím souborů cookie nebo podobných technik. Takové informace sdílíme pouze v případě, že souhlasíte s používáním souborů cookie. Můžete se kdykoli odhlásit a další informace naleznete na stránce Zásady používání souborů cookie.
e) poskytovatelé platebních řešení při zpracování plateb za nákupy ve vašem internetovém obchodě.

Čas od času můžeme také potřebovat sdělit osobní údaje dalším stranám, například jakékoli osobě (fyzické nebo právnické) nebo organizaci, kterým můžeme být povinni sdělit osobní údaje podle platných zákonů, mimo jiné orgánům činným v trestním řízení, finančním institucím a ústředním a místním orgánům státní správy.
Osobní údaje mohou být rovněž zveřejněny v souvislosti s restrukturalizací společnosti, prodejem nebo postoupením aktiv, fúzí, odprodejem nebo jinými změnami finančního stavu nás nebo některého z našich přidružených subjektů.

5: Za jakých okolností budeme vaše osobní údaje předávat mimo EU/EHP?

V některých případech můžeme předávat osobní údaje do zemí mimo EU/EHP - např. při využívání poskytovatelů IT služeb v těchto zemích, kterými mohou být Kanada, USA, Austrálie, Indie, Japonsko, Singapur, Velká Británie, Nový Zéland, Švýcarsko.

K takovému předání dojde pouze pro konkrétní účely a vždy zajistíme, aby pro takové předání byla zavedena vhodná ochranná opatření, jak je uvedeno níže:

a) Země/země nebo společnost/společnosti byly Komisí Evropské unie považovány za země s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů.
b) Země/země nebyla/nebyly Komisí Evropské unie považována/y za zemi s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů. V takových případech poskytneme vhodné záruky pro předávání prostřednictvím "Vzorových smluv o předávání osobních údajů do třetích zemí", jak je zveřejnila Komise Evropské unie, nebo jakéhokoli jiného smluvního ujednání schváleného příslušnými orgány.

6: Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které byly údaje shromážděny nebo později zpracovány. Obecně platí, že údaje o zákaznických smlouvách a nákupech budeme uchovávat po dobu pěti (5) let od konce roku, kdy byla smlouva uzavřena nebo nákup dokončen, abychom splnili naše zákonné povinnosti.

V případě potřeby, abychom splnili výše uvedené účely, budeme vaše údaje uchovávat po delší dobu. Vaše osobní údaje můžeme také uchovávat po delší dobu, pokud to od nás vyžaduje zákon nebo pokud je jejich uchovávání nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pro následující typy osobních údajů máme zvláštní zásady uchovávání:

- Údaje shromážděné automaticky při návštěvě našeho webového obchodu budou vymazány v souladu se zásadami pro soubory cookie.
- Údaje zpracovávané pro marketingové účely budou vymazány po odvolání vašeho souhlasu. Dokumentaci o vašem souhlasu se zasíláním marketingových materiálů však uchováváme dva roky po jeho odvolání v souladu s dánským zákonem o promlčení.
- Informace zpracovávané v souvislosti s reklamacemi zákazníků budou vymazány pět (5) let po uzavření případu.
- Informace zpracovávané v souvislosti s újmou na zdraví budou uchovávány po dobu 10 let

7: Co když je poskytnutí vašich osobních údajů povinné?

V některých případech je poskytnutí alespoň některých vašich osobních údajů podmínkou nezbytnou pro uzavření smlouvy.
Pokud tedy odmítnete tyto osobní údaje poskytnout, je možné, že vám nebudeme moci poskytnout požadované služby.

8: Jaká jsou naše bezpečnostní opatření?

Zavedeme bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů před manipulací, ztrátou, zničením a před neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní postupy průběžně revidujeme na základě nejnovějšího, technologického vývoje.

9: Jaká jsou vaše práva?

Obecně máte následující práva:

- Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz.
- Máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a právo na omezení zpracování vašich osobních údajů.
- Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Vaše odvolání nebude mít vliv na zákonnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.
- Máte právo obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (přenositelnost údajů).

Tato práva mohou být podmíněna nebo omezena. Není tedy jisté, zda máte například právo na přenositelnost údajů v konkrétním případě - to závisí na konkrétních okolnostech činnosti zpracování. Také pokud budete požadovat například vymazání svých osobních údajů, je možné, že vám nebudeme moci poskytnout požadované služby.
Vždy můžete podat stížnost u dánské agentury pro ochranu údajů nebo u orgánů pro ochranu údajů v zemi, kde žijete nebo kde podle vašeho názoru došlo k porušení zákona o ochraně údajů.