Produkty

Produkty

Bezpieczne produkty

Wszystkie produkty przechodzą przez nasz proces zgodności produktu, aby zapewnić, że są bezpieczne i zgodne z przepisami. Oznacza to, że wszystkie materiały muszą być zatwierdzone przed zakupem poprzez nasz proces zatwierdzania. Proces ten uzupełnia nasz program testowy, dzięki któremu zapewniamy, że nasze produkty są testowane na obecność materiałów niebezpiecznych. Z nielicznymi wyjątkami, wszystkie nasze produkty są testowane w fazie przedprodukcyjnej. W przypadku produktów uznanych za produkty wysokiego ryzyka, testy są powtarzane podczas produkcji masowej. Kiedy określamy nasze wymagania, naszą polityką jest zgodność z wymaganiami UE lub obowiązującymi przepisami krajowymi, w zależności od tego, które z nich ustanawiają najwyższe standardy. W kilku obszarach wykraczamy poza wymagania prawne.

Oznacza to, że na przykład zakazujemy stosowania substancji chemicznych takich jak triklosan, formaldehyd, ftalany (wszystkie rodzaje ftalanów), formamid i materiały powłokowe, które są oparte na halogenach (brom, chlor, fluor itp.). Nieustannie pracujemy nad poprawą i rozwojem naszych wymagań dotyczących zgodności produktów z FTC, co prowadzi do powstania bezpieczniejszych produktów. Odbywa się to w ścisłej współpracy z naszymi dostawcami pomagając im zrozumieć i wdrożyć nasze ograniczenia. W 2019 roku mieliśmy trzy wycofania produktów. Pośredniczyliśmy w ryzyku poprzez natychmiastowe wycofanie wszystkich przedmiotów, o których mowa.

Produkty wysokiej jakości.

Flying Tiger Copenhagen'strategiczny program jakości ma na celu ciągłą poprawę jakości naszych produktów poprzez fizyczne kontrole podczas produkcji. Oceniamy tu ogólną jakość produktów pod względem trwałości i funkcjonalności, ale także takie kwestie jak standardy higieniczne i ryzyko rozwoju pleśni podczas produkcji lub długi czas wysyłki z Azji do Europy. W Szanghaju powstaje zespół inspektorów jakości, kierownik ds. jakości oraz personel pomocniczy. Wybór produktów podlegających kontroli jakości i opis punktów kontroli jakości są wykonywane w centrali w Danii, natomiast inspekcje i obsługa są wykonywane przez lokalny zespół i w lokalnym języku.

Silniejsze ukierunkowanie na jakość tworzy również większą świadomość wśród naszych dostawców, co prowadzi do stale wyższego poziomu jakości wszystkich produktów.

Odpowiedzialne zaopatrzenie

W 2019 roku zakupiliśmy produkty od około 300 dostawców z całego świata. Około 75 procent naszych wydatków pochodzi od dostawców z siedzibą w Chinach; 18 procent od dostawców z siedzibą w UE, a pozostałe 7 procent pochodzi od dostawców rozsianych po całym świecie, w krajach takich jak Indie, Nepal i Tajwan. Większość naszych bezpośrednich dostawców to firmy handlowe, które zaopatrują się w wielu różnych fabrykach, co pozwala nam oferować szeroki wachlarz nowych produktów z różnych kategorii.

W odniesieniu do konfiguracji naszego łańcucha dostaw, skupienie się na odpowiedzialnym pozyskiwaniu surowców zapewnia, że uwzględniamy niekorzystny wpływ praw człowieka i praw pracowniczych na pracowników i społeczności w obszarach produkcyjnych. Poprzez nasz proces zgodności społecznej pracujemy nad tym, aby fabryki wybrane do produkcji w naszym imieniu mogły spełnić nasze wymagania, a ludzie wytwarzający nasze produkty byli traktowani z szacunkiem i mieli zapewnione uczciwe i bezpieczne warunki pracy. Nieustannie koncentrujemy się na ulepszaniu naszego procesu zgodności społecznej i naszych wyników. W 2019 roku wzmocniliśmy naszą współpracę z zespołami ds. zakupów i jakości produktów, mierzyliśmy postępy u poszczególnych dostawców, co pozwoliło na jeszcze bardziej systematyczny i przejrzysty proces i współpracę.

Proces przebiega w trzech etapach:

Proces zgodności społecznej

1. Zobowiązanie do. Flying Tiger Copenhagen Kodeksu Postępowania Dostawcy.
Wszyscy dostawcy produktów muszą podpisać Flying Tiger Copenhagen Kodeks Postępowania dla Dostawców. Kodeks ten opiera się na międzynarodowych standardach określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Międzynarodową Organizację Pracy (MOP). Określa on nasze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków zatrudnienia, godzin pracy, wynagrodzeń, ochrony środowiska i etyki biznesu. Między innymi zakazuje ona pracy dzieci, pracy przymusowej, niebezpiecznych lub poważnie niezdrowych warunków pracy oraz niewłaściwych praktyk dyscyplinarnych. Bez ważnego Kodeksu nie można dokonywać żadnych zakupów. Zobowiązanie do przestrzegania Kodeksu musi być odnawiane co 2 lata w formie pisemnej.

2. Ocena ryzyka i audyty w fabryce.
Fabryki są wybierane do audytu w dwuetapowym procesie:

I. Informacje o fabryce dla wszystkich pozycji są zbierane z narzędzia BOM, a pozycje są automatycznie przypisywane do oceny ryzyka na podstawie: i) kraju produkcji; ii) wielkości zakupu; iii) kategorii produktu.

II. Automatyczna ocena ryzyka jest połączona z ręcznym procesem, w którym bierze się pod uwagę: i) ekspozycję marki produktu; ii) historię audytu i wyniki fabryki, w tym praktyki podwykonawstwa.

Fabryki o wysokim stopniu ryzyka są wybierane do audytu. Audyty w fabrykach przeprowadzane są przez nasz zespół audytorów w Chinach lub przez Elevate, organizację specjalizującą się w audytach fabryk pod kątem zgodności społecznej. Wszystkie audyty przebiegają zgodnie z Flying Tiger Copenhagen Protokół audytu, który składa się ze 115 pytań i ocenia praktyki w zakresie etyki, zarządzania poddostawcami, praw człowieka, praktyk pracowniczych i środowiska. Audyty obejmują połączenie oceny miejsca, przeglądu dokumentacji, wywiadów z kierownictwem i anonimowych wywiadów z pracownikami. Audyty mogą być zapowiedziane, półzapowiedziane i niezapowiedziane, w zależności od przebiegu audytów i rodzajów ustaleń z poprzednich audytów. Wszystkie fabryki są oceniane od A (zgodność) do E (zero tolerancji), a większość fabryk, z których korzystaliśmy, ma ocenę C. Mamy strategiczny cel, aby podnieść ocenę fabryk, z których korzystamy.

3. Poprawa i remediacja
Wszystkie fabryki, poza fabrykami z oceną A, muszą wdrożyć plan działań naprawczych (CAP) w określonym czasie. WPR jest regularnie przeglądany aż do zamknięcia przez Flying Tiger Copenhagena fabryka musi przejść ponowny audyt, aby zweryfikować wprowadzone ulepszenia. Ponowne audyty są zapowiedziane lub niezapowiedziane. Fabryki, w których występują poważne problemy z brakiem tolerancji, są odrzucane (np. wykorzystywanie pracy dzieci, praca przymusowa, poważne problemy z bezpieczeństwem i prawami człowieka, próby przekupstwa audytora). W niektórych przypadkach, gdy można zweryfikować dobrą wiarę i błędy proceduralne, fabryka przechodzi proces ponownej kwalifikacji, który obejmuje szkolenie, ściśle monitorowany plan poprawy i ponowny audyt. W przypadku, gdy dostawca i/lub fabryka nie chcą się poprawić, trwale przerwiemy współpracę.

Czasami spotykamy się z fabrykami wykorzystującymi pracę dzieci. Mamy zerową tolerancję dla pracy dzieci i ścisłe zasady dotyczące młodych pracowników (między 16 a 18 rokiem życia). Jeśli zauważymy pracę dzieci, fabryka musi natychmiast naprawić sprawę i zostanie wstrzymana do odwołania. Nawiązaliśmy współpracę z Centrum Praw Dziecka i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CCR-CSR) w Chinach, które pomaga nam w naprawianiu szkód wyrządzonych przez dzieci i zapobieganiu im. CCR-CSR dba o to, by każdy przypadek był rozpatrywany z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań dziecka. Prowadzi dialog z rodziną i zapewnia odpowiednie środki, takie jak zapisy do szkół zawodowych i miesięczne stypendium na utrzymanie przez cały okres naprawczy.

W 2019 roku przeprowadziliśmy ponad 300 audytów w fabrykach w Azji. Najczęstszymi kwestiami wymagającymi poprawy było zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy oraz ograniczenie nadgodzin. Naszym celem na rok 2020 jest utrzymanie liczby audytów i dążenie do większej przejrzystości poprzez wprowadzenie wstępnego przesiewu przez cały asortyment oraz dalsze budowanie potencjału naszych dostawców.

W 2020 roku zrewidujemy naszą strategię zaopatrzenia, aby jeszcze bardziej uprościć nasz łańcuch dostaw. Wprowadzimy również więcej wymagań wobec naszych obecnych i nowych partnerów, aby jeszcze bardziej zwiększyć zgodność i przejrzystość w naszym łańcuchu dostaw.

Zaangażowanie dostawców i budowanie potencjału

Uważamy nasze procesy audytowe za kluczowe narzędzie zapewniające zgodność w naszym łańcuchu dostaw. Nauczyliśmy się jednak, że aby wprowadzić rzeczywiste ulepszenia, musimy połączyć te procesy z proaktywnym budowaniem potencjału i szkoleniem naszych dostawców i ich fabryk. Wierzymy w uczciwe partnerstwo oparte na przejrzystości i zaufaniu, uzupełnione o możliwość kontroli i wprowadzania ulepszeń.

W 2019 roku kontynuowaliśmy nawiązywanie bliższego zaangażowania z naszymi dostawcami. Nasze lokalne biuro w Szanghaju rośnie, goszcząc teraz zespoły ds. jakości, zgodności społecznej i merchandisingu. To pozwala nam utrzymać bliższy dialog z naszym dostawcą i rozwijać długoterminowe partnerstwo.

Indywidualne szkolenia dla 10 największych dostawców odpowiedzialnych za ponad 60% rocznych zamówień stanowią integralną część naszych działań prewencyjnych i naprawczych. W 2020 roku będziemy kontynuować prace związane z zaangażowaniem dostawców, organizując dalsze szkolenia strategiczne, opracowując bardziej konkretne pisemne wytyczne, które można udostępnić większej liczbie fabryk, a także dokonując przeglądu naszej polityki i wzmacniając nasze wewnętrzne zaangażowanie.