Privacybeleid

Privacybeleid voor bezoekers van de webshop

Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, Digital Flying Tiger Copenhagen A/S ("wij", "ons") verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen, en ons doel is om u een veilig gevoel te geven wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, aangezien wij het belang van uw privacy erkennen en respecteren. Dit privacybeleid legt uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken (bijv. verzamelen, gebruiken, delen en anderszins verwerken) wanneer u onze webshop, www.eu.flyingtiger.com ("de webshop") bezoekt.

Wij zullen persoonsgegevens over u verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid, alsook met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "GDPR") en alle wijzigingen daarvan en andere dergelijke wetgeving die deze regels aanvult.

1: Wie zijn wij?

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Digital Flying Tiger Copenhagen A/S
CVR nr. 41992174
Strandgade 71 - 73
1401 Kopenhagen
Denemarken
Tel. +45 8852 8000

2: Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens ?

2.1 Gegevens die automatisch worden verzameld wanneer u de Webshop bezoekt
Wanneer u onze webshop bezoekt, verzamelen wij automatisch cookies en andere gegevens over u en de manier waarop u de webshop gebruikt, bijvoorbeeld uw browsertype, hoe vaak u een bepaalde functie gebruikt, artikelen in uw winkelmandje en uw IP-adres.

Het doel van onze verwerking is het optimaliseren van de gebruikerservaring en de functionaliteit van de Website, inclusief het maken van statistieken. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor ons om ons legitieme belang in het exploiteren en verbeteren van de Webshop na te streven (GDPR Art.6(1)(f)). Zie het aparte Cookiebeleid voor meer details [link].

2.2 Gegevens die worden verzameld wanneer u een profiel aanmaakt in onze Webshop
Wanneer u een profiel aanmaakt op onze Webshop verzamelen wij uw naam, adres, e-mailadres en wachtwoord. Wij verwerken ook uw aankoopgeschiedenis op de Webshop.

Het doel van onze verwerking is het gemakkelijk en informatief maken van aankopen op onze Webshop. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u en voor ons gerechtvaardigd belang om de Webshop voor u toegankelijker te maken (GDPR Art.6(1)(b) en (f)).

2.3 Gegevens die worden verzameld wanneer u een aankoop doet in onze Webshop
Wanneer u aankopen doet in onze Webshop verzamelen wij uw naam, adres, e-mailadres, de artikelen die u koopt en de prijs, alsmede leveringsinformatie. Wij verwerken ook informatie over de gebruikte betaalkaart en informatie over retourzendingen. Wij verwerken uw kaartnummer niet.

Het doel van onze verwerking is om u te voorzien van de producten die u hebt besteld en om retourzendingen te vergemakkelijken. We zullen ook informatie verwerken die nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten, onder andere met betrekking tot boekhouding en administratie. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract en om te voldoen aan een wettelijke verplichting (GDPR art. 6(1) (b) en (c)).

2.4 Gegevens verzameld bij de behandeling van claims die u mogelijk bij ons indient
Indien u een claim indient dat een product defect is, verwerken wij uw naam en contactgegevens, alsmede de door u verstrekte informatie in verband met het indienen van de claim en onze correspondentie.

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract met u (GDPR art. 6(1) (b)). De verwerking kan ook noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om een garantieclaim af te dwingen of voor ons gerechtvaardigd belang om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren (GDPR art. 6(1) (c) en (f)).

Indien de behandeling van de claim de verwerking van gezondheidsinformatie vereist, zullen wij dergelijke gevoelige persoonsgegevens alleen verwerken indien daarvoor toestemming is verleend of indien dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen (GDPR art. 9(2) (a) en (f)).

2.5 Gegevens verzameld bij het gebruik van formulieren om contact met ons op te nemen
Indien u via een formulier contact met ons opneemt, verwerken wij uw naam en contactgegevens alsmede de door u verstrekte gegevens in verband met het indienen van het formulier en onze correspondentie. Deze gegevens worden behandeld in overeenstemming met dit Privacybeleid.

2.6 Gegevens verzameld wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij persoonsgegevens over u, waaronder uw naam en uw e-mailadres. Het doel van onze verwerking is het nastreven van ons legitieme belang bij de marketing van onze diensten (GDPR art. 6(1) (f)).

2.7 Onze afwegingstoets
Voor zover wij verwijzen naar ons gerechtvaardigd belang als rechtsgrondslag voor de verwerking van de hierboven gespecificeerde persoonsgegevens, hebben wij een afwegingstoets uitgevoerd voor die belangen om ervoor te zorgen dat ons belang niet zwaarder weegt dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Neem contact met ons op via het in punt 1 hierboven vermelde e-mailadres als u meer informatie wenst over de afwegingstoets.

Indien wij voornemens zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan die waarvoor de persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, zullen wij u - voorafgaand aan deze verdere verwerking - informeren over het nieuwe doel.

3: Hoe verzamelen wij persoonsgegevens over u?

Wij verzamelen sommige persoonsgegevens over u rechtstreeks bij u, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven, een gebruikersprofiel aanmaakt of aankopen doet op de Webshop. Wanneer u onze Website bezoekt en erop surft, verzamelen wij automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browseractiviteit en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies en andere soortgelijke technologieën, zie ons Cookiebeleid.

4: Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

a) Leveranciers en verkopers waarmee wij samenwerken, zoals leverancier van producten die wij verkopen.
b) Derden die namens ons persoonsgegevens verwerken en dus optreden als onze gegevensverwerkers. Wij gebruiken derden voor het versturen van nieuwsbrieven en als hostingprovider. Wij hebben met al onze gegevensverwerkers gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten die voldoen aan artikel 28 van de GDPR om ervoor te zorgen dat deze gegevensverwerkers passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen op zodanige wijze dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de GDPR en de bescherming van uw rechten waarborgt.
c) Overheidsinstanties zoals de belastingdienst.
d) Wij kunnen bepaalde informatie over uw gebruik van de Webshop delen met externe dienstverleners voor analytische doeleinden door middel van cookies of soortgelijke technieken. Wij delen dergelijke informatie alleen als u het gebruik van cookies accepteert. U kunt zich te allen tijde afmelden en voor meer informatie verwijzen wij u naar de Cookiebeleid.
e) Aanbieders van betaaloplossingen bij het afhandelen van de betaling van uw webshopaankopen.

Van tijd tot tijd moeten wij ook persoonlijke informatie bekendmaken aan andere partijen, zoals een (natuurlijke of juridische) persoon of organisatie aan wie wij op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht zijn persoonlijke informatie bekend te maken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetshandhavingsinstanties, financiële instellingen en centrale en lokale overheden.
Persoonlijke informatie kan ook openbaar worden gemaakt in verband met een bedrijfsherstructurering, verkoop of overdracht van activa, fusie, afstoting of andere wijzigingen in de financiële status van ons of een van onze gelieerde entiteiten.

5: Onder welke omstandigheden zullen wij uw persoonsgegevens buiten de EU/EER doorgeven?

In sommige gevallen kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EU/EER - bijvoorbeeld wanneer wij gebruik maken van IT-dienstverleners in dergelijke landen, zoals Canada, de VS, Australië, India, Japan, Singapore, het VK, Nieuw-Zeeland en Zwitserland.

Dergelijke overdrachten vinden alleen plaats voor de specifieke doeleinden en wij zullen er altijd voor zorgen dat er passende waarborgen zijn voor dergelijke overdrachten, zoals hieronder uiteengezet:

a) Het land/de landen of het bedrijf/de bedrijven heeft/hebben volgens de Commissie van de Europese Unie een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens.
b) Het land/de landen heeft/hebben volgens de Commissie van de Europese Unie geen passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens. In dergelijke gevallen zullen wij passende waarborgen bieden voor de doorgifte door gebruik te maken van "Modelcontracten voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen", zoals gepubliceerd door de Commissie van de Europese Unie, of een andere door de bevoegde autoriteiten goedgekeurde contractuele overeenkomst.

6: Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of later verwerkt. Als algemene regel bewaren wij gegevens over klantencontracten en aankopen gedurende vijf (5) jaar vanaf het einde van het jaar waarin het contract is aangegaan of de aankoop is afgerond om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Indien nodig, om de bovengenoemde doeleinden te vervullen, bewaren wij uw gegevens gedurende een langere periode. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook langer bewaren indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien bewaring noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Wij hebben een specifiek bewaarbeleid voor het volgende type persoonsgegevens:

- Gegevens die automatisch worden verzameld wanneer u onze Webshop bezoekt, worden verwijderd in overeenstemming met het Cookiebeleid.
- Informatie verwerkt voor marketingdoeleinden wordt verwijderd wanneer u uw toestemming intrekt. Wij bewaren de documentatie over uw toestemming om marketingmateriaal te ontvangen echter twee jaar na intrekking overeenkomstig de Deense Verjaringswet.
- Informatie die wordt verwerkt in verband met claims van klanten wordt vijf (5) jaar na sluiting van de zaak verwijderd.
- Informatie die wordt verwerkt in verband met persoonlijk letsel wordt 10 jaar bewaard.

7: Wat als de verstrekking van uw persoonsgegevens verplicht is?

In sommige gevallen is het verstrekken van ten minste een deel van uw persoonsgegevens een vereiste om een overeenkomst aan te gaan.
Als u weigert dergelijke persoonsgegevens te verstrekken, is het mogelijk dat wij de door u gevraagde diensten niet kunnen leveren.

8: Wat zijn onze veiligheidsmaatregelen?

Wij treffen veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en tegen ongeoorloofde toegang. Wij herzien onze beveiligingsprocedure voortdurend op basis van de nieuwste technologische ontwikkelingen.

9: Wat zijn uw rechten?

In het algemeen heeft u de volgende rechten:

- U heeft het recht om toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.
- U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
- Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Uw intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming introk.
- U hebt het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat (gegevensoverdraagbaarheid).

Aan deze rechten kunnen voorwaarden of beperkingen verbonden zijn. Het is dus bijvoorbeeld niet zeker dat u in het specifieke geval het recht op gegevensportabiliteit heeft - dit hangt af van de specifieke omstandigheden van de verwerkingsactiviteit. Als u bijvoorbeeld verzoekt om verwijdering van uw persoonsgegevens, is het ook mogelijk dat wij de door u gevraagde diensten niet kunnen leveren.
U kunt altijd een klacht indienen bij het Deense bureau voor gegevensbescherming of bij de gegevensbeschermingsautoriteiten in het land waar u woont of waar volgens u een inbreuk op de gegevensbeschermingswetgeving heeft plaatsgevonden.