Människor

Det här är vi!

Flying Tiger Copenhagen är ansvarig för att skapa en arbetsmiljö som respekterar våra anställdas mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter och som gör det möjligt för dem att utvecklas som yrkesverksamma. Vår policy för mänskliga rättigheter beskriver vår standard för att följa alla tillämpliga FN- och ILO-konventioner och tillämpar dem på våra anställda som arbetar på alla nivåer. På Flying Tiger Copenhagenförlitar vi oss på vår förmåga att attrahera, motivera och behålla högkvalificerade medarbetare på alla nivåer i organisationen, från butikspersonal och chefer till kreativa och administrativa personer på huvudkontoret. Eftersom vi strävar efter att erbjuda en engagerande arbetsplats med lika möjligheter för alla, anställer vi människor med många olika nationaliteter och utbildningsbakgrunder. Nu när vi är ett verkligt globalt företag är det en särskilt viktig uppgift för oss att fortsätta arbeta med mångfaldsfrågan för att leva upp till våra värderingar om att vara en välkomnande och inkluderande organisation. På ledande positioner har vi 46 % kvinnliga och 54 % manliga anställda.

Som en del av omvandlingsprocessen ändrade bolaget sin styrelsesammansättning under 2019. Följaktligen bestod Zebras styrelse i slutet av 2019 av sex män. Det är fortfarande styrelsens ambition att öka mångfalden, inklusive könsrepresentationen i styrelsen. Målet är att ha minst två kvinnliga styrelseledamöter före 2023. Det är den nuvarande bedömningen att styrelsen har de kvalifikationer och den sammansättning som krävs för att övervaka Zebras strategiska utveckling. Uppnåendet av målet kommer att eftersträvas i samband med pågående förändringar av styrelsens sammansättning, där särskilda ansträngningar kommer att göras för att se till att kvinnliga kandidater identifieras och deltar i urvalsprocessen.

Det är vårt ansvar att bygga upp kompetensen hos våra kollegor. Flying Tiger Copenhagen har en koncern HR-funktion som stöder våra anställda på huvudkontoret i Köpenhamn och våra lokalt verksamma partnerskap.

Under 2019 introducerade vi Peakon på HQ i Köpenhamn. Peakon är ett enkätverktyg för engagemang som mäter medarbetarnas engagemang i hela organisationen. Peakon-resultaten har gett en stark datagrund och ett omfattande material om våra medarbetares välbefinnande och övertygelser. Personalcheferna på Flying Tiger Copenhagen har nu verkliga data om sina team och enskilda teammedlemmar. Denna input har resulterat i öppenhet när det gäller förbättringsområden samt information om företagets styrkor.

HR Business Partners fungerar som strategiska partner för verksamheten. Under 2019 stärkte vi denna viktiga roll för att stödja våra anställda på alla nivåer för att se till att de har en bra arbetsupplevelse på Flying Tiger Copenhagen.

För att kontinuerligt växa och utveckla organisationen, är området Talent Attraction och se till att. Flying Tiger Copenhagen förblir och attraktiv arbetsgivare att välja på, har vi under 2019 ökat fokus på Employer Branding främst genom LinkedIn-aktiviteter och inlägg. Vi anser att det är särskilt viktigt att rekrytera rätt profiler för vårt företag, vi använder flera personlighetsbedömningar för att bedöma våra kandidater mot vår organisationskultur och våra värderingar.

Digitaliseringsprocessen som inleddes 2018 fortsatte under 2019 och kommer att förbli ett starkt fokusområde under 2020.

I Storbritannien kräver lagstiftningen om löneskillnader mellan könen, enligt Equality Act 2010, att en arbetsgivare med 250 anställda eller fler ska offentliggöra sina löneskillnader mellan könen för sina anställda.
Läs vår rapport om löneskillnader mellan könen i Storbritannien 2017 här
Läs vår rapport om löneskillnader mellan könen i Storbritannien 2018 här