Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre návštevníkov internetového obchodu

Spoločnosť Digital ako správca údajov Flying Tiger Copenhagen A/S ("my", "nás") povinná chrániť vaše osobné údaje a naším cieľom je, aby ste sa pri spracúvaní vašich osobných údajov cítili bezpečne, pretože si uvedomujeme a rešpektujeme dôležitosť vášho súkromia. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spracúvame (napr. zhromažďujeme, používame, zdieľame a inak spracovávame) vaše osobné údaje, keď navštívite náš internetový obchod www.eu.flyingtiger.com (ďalej len "internetový obchod").

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, ako aj s platnými právnymi predpismi vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a jeho prípadnými zmenami a doplnkami a ďalšími právnymi predpismi, ktoré tieto pravidlá dopĺňajú.

1: Kto sme?

Spoločnosť zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov je:
Digital Flying Tiger Copenhagen A/S
CVR č. 41992174
Strandgade 71 - 73
1401 Kodaň
Dánsko
Tel. +45 8852 8000

2: Prečo spracúvame vaše osobné údaje ?

2.1 Údaje zhromažďované automaticky pri návšteve internetového obchodu
Keď navštívite náš Webshop, automaticky zhromažďujeme súbory cookie a ďalšie údaje o vás a o spôsobe, akým Webshop používate, napr. typ vášho prehliadača, koľko používate konkrétnu funkciu, položky v košíku a vašu IP adresu.

Účelom nášho spracovania je optimalizácia používateľského zážitku a funkčnosti Webového obchodu vrátane vytvárania štatistík. Toto spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby sme mohli realizovať náš oprávnený záujem na prevádzke a zlepšovaní Webshopu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Ďalšie podrobnosti nájdete v samostatných zásadách používania súborov cookie [odkaz].

2.2 Údaje zhromažďované pri vytváraní profilu v našom webovom obchode
Pri vytváraní profilu v našom Webshope zhromažďujeme vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a heslo. Spracujeme aj históriu vašich nákupov vo webovom obchode.

Účelom nášho spracúvania je uľahčiť a informovať o nákupoch v našom Webshope. Toto spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami a na náš oprávnený záujem, ktorým je lepšie sprístupnenie Webshopu pre vás (článok 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR).

2.3 Údaje zhromažďované pri nákupe v našom webovom obchode
Pri nákupe v našom Webshope zhromažďujeme vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, údaje o zakúpenom tovare a cene, ako aj údaje o doručení. Spracúvame aj informácie o použitej platobnej karte, ako aj všetky informácie o vrátení tovaru. Upozorňujeme, že číslo vašej platobnej karty nespracúvame.

Účelom nášho spracovania je poskytnúť vám objednané výrobky a uľahčiť vrátenie tovaru. Spracúvame aj informácie potrebné na splnenie zákonných požiadaviek vrátane informácií týkajúcich sa vedenia účtovníctva a účtovníctva. Toto spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy a na splnenie zákonnej povinnosti (GDPR čl. 6 ods. 1 písm. b) a c)).

2.4. Údaje zhromažďované pri vybavovaní reklamácií, ktoré by ste u nás mohli uplatniť
V prípade, že podáte reklamáciu, že výrobok je chybný, budeme spracúvať vaše meno a kontaktné údaje, ako aj informácie, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s podaním reklamácie a našou korešpondenciou.

Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami (GDPR čl. 6(1) (b)). Spracovanie môže byť nevyhnutné aj na splnenie zákonnej povinnosti, na uplatnenie záručnej reklamácie alebo z dôvodu nášho oprávneného záujmu zlepšiť kvalitu našich produktov a služieb (GDPR čl. 6 ods. 1 písm. c) a f)).

Ak si vybavovanie reklamácie vyžaduje spracúvanie informácií o zdravotnom stave, budeme takéto citlivé osobné údaje spracúvať len v prípade, že bol udelený súhlas alebo ak je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (GDPR čl. 9 ods. 2 písm. a) a f)).

2.5 Údaje zhromažďované pri používaní formulárov na kontaktovanie
V prípade, že nás kontaktujete prostredníctvom formulára, spracujeme vaše meno a kontaktné údaje, ako aj informácie, ktoré ste poskytli v súvislosti s odoslaním formulára a našou korešpondenciou. S týmito údajmi sa bude zaobchádzať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

2.6 Údaje zhromažďované pri prihlásení sa na odber informačných bulletinov
Keď sa prihlásite na odber našich noviniek, zhromažďujeme o vás osobné údaje vrátane vášho mena a e-mailovej adresy. Účelom nášho spracovania je realizácia nášho oprávneného záujmu na marketing našich služieb (GDPR čl. 6(1) (f)).

2.7 Náš test vyváženosti
Pokiaľ sa odvolávame na náš oprávnený záujem ako na právny základ spracúvania osobných údajov uvedený vyššie, vykonali sme test vyváženosti týchto záujmov, aby sme sa uistili, že náš záujem neprevažuje nad vašimi záujmami alebo základnými právami a slobodami. Ak chcete získať viac informácií o teste vyváženosti, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu uvedeného v časti 1 vyššie.

Ak máme v úmysle spracúvať vaše osobné údaje na iné účely, než na ktoré boli osobné údaje pôvodne zhromaždené, budeme vás - pred týmto ďalším spracúvaním - informovať o novom účele.

3: Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje?

Niektoré osobné údaje o vás budeme zhromažďovať priamo od vás, napríklad keď sa prihlásite na odber informačných bulletinov, vytvoríte si používateľský profil alebo nakúpite vo webovom obchode. Keď navštívite a prehliadate našu webovú lokalitu, automaticky zhromažďujeme technické údaje o vašom zariadení, aktivite a vzoroch prehliadača. Tieto osobné údaje zhromažďujeme pomocou súborov cookie a iných podobných technológií, pozri naše zásady používania súborov cookie.

4: S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s:

a) Dodávateľom a predajcom, s ktorými spolupracujeme, napríklad dodávateľom produktov, ktoré predávame.
b) Tretie strany, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene, a teda pôsobia ako naši sprostredkovatelia údajov. Tretie strany využívame na zasielanie informačných bulletinov a ako poskytovateľa hostingu. So všetkými našimi spracovateľmi údajov sme uzavreli dohody o spracovaní údajov, ktoré sú v súlade s článkom 28 nariadenia GDPR, aby sme zabezpečili, že títo spracovatelia údajov zavedú primerané organizačné a technické bezpečnostné opatrenia tak, aby spracúvanie údajov spĺňalo požiadavky nariadenia GDPR a zabezpečilo ochranu vašich práv.
c) Orgány verejnej moci, ako sú napríklad daňové úrady.
d) Niektoré informácie týkajúce sa vášho používania internetového obchodu môžeme zdieľať s externými poskytovateľmi služieb na analytické účely prostredníctvom súborov cookie alebo podobných techník. Takéto informácie zdieľame len vtedy, ak súhlasíte s používaním súborov cookie. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť a ďalšie informácie nájdete na stránke Zásady používania súborov cookie.
e) Poskytovatelia platobných riešení pri spracovaní platieb za nákupy vo vašom internetovom obchode.

Z času na čas môžeme tiež potrebovať poskytnúť osobné údaje iným stranám, ako napríklad akejkoľvek osobe (fyzickej alebo právnickej) alebo organizácii, ktorej môžeme byť povinní poskytnúť osobné údaje podľa platných zákonov, okrem iného orgánom činným v trestnom konaní, finančným inštitúciám a ústredným a miestnym orgánom štátnej správy.
Osobné údaje môžu byť zverejnené aj v súvislosti s reštrukturalizáciou spoločnosti, predajom alebo postúpením aktív, fúziou, odpredajom alebo inými zmenami finančného stavu nás alebo ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností.

5: Za akých okolností budeme prenášať vaše osobné údaje mimo EÚ/EHP?

V niektorých prípadoch môžeme prenášať osobné údaje do krajín mimo EÚ/EHP - napr. pri využívaní poskytovateľov IT služieb v takýchto krajinách, ktorými môžu byť Kanada, USA, Austrália, India, Japonsko, Singapur, Spojené kráľovstvo, Nový Zéland, Švajčiarsko.

Takéto prenosy sa uskutočnia len na konkrétne účely a vždy zabezpečíme, aby boli pri takomto prenose zavedené primerané záruky, ako je uvedené nižšie:

a) Krajina/krajiny alebo spoločnosť/spoločnosti boli Komisiou Európskej únie považované za krajiny s primeranou úrovňou ochrany osobných údajov.
b) Komisia Európskej únie považuje krajinu/krajiny za krajiny, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V takýchto prípadoch poskytneme primerané záruky prenosu prostredníctvom použitia "Vzorových zmlúv o prenose osobných údajov do tretích krajín", ktoré zverejnila Komisia Európskej únie, alebo akejkoľvek inej zmluvnej dohody schválenej príslušnými orgánmi.

6: Ako dlho budeme uchovávať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len dovtedy, kým to bude potrebné na účely, na ktoré boli údaje zhromaždené alebo neskôr spracované. Údaje o zákazníckych zmluvách a nákupoch budeme spravidla uchovávať päť (5) rokov od konca roka, v ktorom bola zmluva uzavretá alebo nákup dokončený, aby sme splnili naše zákonné povinnosti.

Ak je to potrebné na splnenie vyššie uvedených účelov, vaše údaje budeme uchovávať dlhšie. Vaše osobné údaje môžeme uchovávať aj dlhšie obdobie, ak to od nás vyžaduje zákon alebo ak je uchovávanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Máme osobitné zásady uchovávania pre nasledujúci typ osobných údajov:

- Údaje zhromaždené automaticky pri návšteve nášho webového obchodu budú vymazané v súlade so zásadami používania súborov cookie.
- Údaje spracúvané na marketingové účely budú vymazané po odvolaní vášho súhlasu. Dokumentáciu o vašom súhlase so zasielaním marketingových materiálov však uchovávame dva roky po jeho odvolaní v súlade s dánskym premlčacím zákonom.
- Informácie spracúvané v súvislosti s reklamáciami zákazníkov budú vymazané päť (5) rokov po uzavretí prípadu
- Informácie spracúvané v súvislosti s úrazmi sa budú uchovávať po dobu 10 rokov

7: Čo ak je poskytnutie vašich osobných údajov povinné?

V niektorých prípadoch je poskytnutie aspoň niektorých vašich osobných údajov požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy.
Preto ak odmietnete poskytnúť takéto osobné údaje, nemusíme byť schopní poskytnúť služby, ktoré požadujete.

8: Aké sú naše bezpečnostné opatrenia?

Zavedieme bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred manipuláciou, stratou, zničením a pred neoprávneným prístupom. Náš bezpečnostný postup neustále revidujeme na základe najnovšieho, technologického vývoja.

9: Aké sú vaše práva?

Vo všeobecnosti máte nasledujúce práva:

- Máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie.
- Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.
- Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Vaše odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním súhlasu.
- Máte právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (prenosnosť údajov).

Tieto práva môžu byť podmienené alebo obmedzené. Nie je preto isté, či máte napríklad právo na prenosnosť údajov v konkrétnom prípade - závisí to od konkrétnych okolností spracovateľskej činnosti. Taktiež, ak požiadate napríklad o vymazanie svojich osobných údajov, nemusíme byť schopní poskytnúť služby, ktoré požadujete.
Vždy môžete podať sťažnosť dánskej agentúre na ochranu údajov alebo orgánom na ochranu údajov v krajine, v ktorej žijete alebo v ktorej sa domnievate, že došlo k porušeniu zákona o ochrane údajov.